Gratis geschenk v.a. €30 en gratis levering v.a. €50 in Benelux!
  • MENU
  • Inloggen
  • MIJN WINKELMANDJE    0
  • NL NL
    • NL NL
    • FR FR

Wedstrijdreglement

Algemeen

 

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Aan deze wedstrijd kunnen klassen uit scholen van het basisonderwijs in de Benelux deelnemen. De organisatoren behouden zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

 

Deelname aan de wedstrijd


Artikel 2 

De einddatum van de wedstrijd kan je op de wedstrijdenpagina van de desbetreffende actie vinden. Men kan alleen via de site www.bubbelbutton.be of via ons social media kanaal FB deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en hij/zij kan bijgevolg slechts één prijs winnen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, school, klas en telefoonnummer (via het bestellen van de bubbel button). De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Per correct e-mailadres kan slechts eenmaal worden deelgenomen. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Per klas wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard.

De login (e-mailadres, naam, voornaam, adres, gemeente en postcode) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deel neemt moet dus correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar inloggegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 3

Elke deelnemer aan de wedstrijd moet de vijf vermelde stappen op www.bubbelbutton.be of op ons social media kanaal FB doorlopen om kans te maken op de prijs en moet alle gevraagde gegevens op deelnemingsformulier volledig en correct invullen.

Artikel 4

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 5

Er wordt geen correspondentie gevoerd – tijdens en na de wedstrijd – betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme en het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 6

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 7

De winnaar(s) worden bepaald tussen de foto´s van bubbels die het meeste bereik en interactie halen op de daarvoor voorziene virtuele plaats. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 14 van dit reglement. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 8

De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 2, hun school (klas) op gegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit adres of via hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 9 

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de klas van die school. Per klas en per school kan slechts één prijs worden toegekend.

Artikel 10

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en school te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan BergHOFF noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 11

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 12

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website www.bubbelbutton.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 13

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij BergHOFF en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden indien hier toestemming voor wordt gegeven. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij BergHOFF met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 14

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.bubbelbutton.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.